http://www.padjia.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  บริษัทในเครือ  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
เกี่ยวกับเรา
Menu
งานกลึง-คว้าน-คลิก!!!
135tools คลิก!!!
anajaktools คลิก!!!
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/05/2007
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม361,651
Page Views424,845
 

ขายเครื่องมือช่าง เม็ดมีด ทั้งใหม่ มือสองสภาพดี มีให้เลือกมากมาย

(อ่าน 3386/ ตอบ 3)

ทนันชัยแมชชีนทูลส์

ขายเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เรามีให้เลือกเกือบทุกยี่ห้อ หลายราคา


มีเม็ดมีดทั้งของใหม่ ของมือสองคัดมาแล้วอย่างดี ใช้ประหยัดต้นทุนได้เยอะ


ราคาไม่แพงครับ สนใจแวะมาดูครับ  www.135tools.com  เปิดซองสอบราคา

ประกาศ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ


http://203.113.101.162/lang52/pagad52.pdfประกาศ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝก(ชุดเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ


...........................................................


ดวยศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญมีความประสงค จะดําเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝก(ชุดเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติจํานวน21 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาที่แนบ


ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาดังกลาว2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นณวันประกาศสอบราคาหรือไม


เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้นกําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่28 พฤษภาคม2552 เวลา08.30 น –16.30 น ณอาคารตึกอํานวยการ(ชั้น1 ) งานบริหารงานทั่วไปศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่29 พฤษภาคม2552 ณศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญอาคารตึกอํานวยการชั้น2 ทั้งนี้ตั้งแตเวลา10.00 น เปนตนไปผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานบริหารงานทั่วไปศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญเลขที่130 หมู 3 ตําบลไกคําอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญในเวลาราชการตั้งแตวันที่19 –28 พฤษภาคม2552 ในวันเวลาราชการเวลา08.30 -16.30 น หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 4552 3506 –7 หรือที่เว็บไซค www.amnat dsd.com


ประกาศณวันที่เดือนพฤษภาคมพศ 2552


 


รายการชุดเครื่องมือเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝก(ชุดเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ


 


ลําดับที่ รายการและคุณลักษณะ จํานวน หนวย1 ชุดประแจรวมเบอร 8-24 80 ชุดเทียบเทาMET พรอมซองใสกันน้ํามีชองใสละเบอร


2 ประแจล็อคJFK 297 เบอร 8-24 พรอมดามจับ80 ชุดพรอมกลองใสกันน้ํามีชองใสละเบอร


3 ประแจเลื่อนระยะปากกวางไมนอยกวา1.5 นิ้ว80 ตัวมีมาตรวัดขนาด4 ลาดรัดแหวนลูกสูบขนาดไมนอยกวา76x127 มม 80 ตัว5 เครื่องมือถอกแหวนลูกสูบขนาดไมนอยกวา76x127 มม 80 ตัว6 ประแจแอลหกเหลี่ยมสามารถขันเอียงไดไมนอยกวา30 องศา80 ชุด7 ชุดเหล็กเจาะรูมีจํานวนไมนอยกวา5 ขนาด1 ชุดพรอมซองบรรจุ80 ชุด8 ตัวดูด3 ขาJFC มีขนาดไมนอยกวา100 มม 80 ตัว9 คอนเหล็กมีขนาดไมนอยกวา1.5 ปอนด 80 เตา10 คีมถางมีขนาดไมนอยกวา150 มม 80 ตัว11 คีมหุบมีขนาดไมนอยกวา150 มม 80 ตัว12 คีมล็อกยาวไมนอยกวา6 นิ้วเทียบเทาUSA 80 ตัว13 คีมปากยาว(ปากจิ้งจก ยาว6 นิ้วเทียบเทาJAPAN 80 ตัว14 คีมตัดยาวไมนอยกวา6 นิ้วเทียบเทาJAPAN 80 ตัว15 คอนยางมีขนาดไมนอยกวา35 มม 80 เตา16 คอนพลาสติกมีขนาดไมนอยกวา30 มม 80 เตา17 ไขควงปากแบนปากแฉกขนาด3 นิ้วมีขนาดไมนอยกวา75 มม 80 คู


ปลายแมเหล็กเทียบเทาJAPAN


18 ไขควงปากแบนปากแฉกขนาด5 นิ้วมีขนาดไมนอยกวา125 มม 80 คู


ปลายแมเหล็กเทียบเทาJAPAN


19 ไขควงตอกเทียบเทาJAPAN 80 ชุด20 กรรไกรตัดประเก็นมีขนาดไมนอยกวา150 มม 80 ตัว21 คีมปากรวมยาวไมนอยกวา6 นิ้วเทียบเทาJAPAN 80 ตัวประกาศศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝก(ชุดเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ


...........................................................


ดวยศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญมีความประสงค จะดําเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝก(ชุดเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติจํานวน21 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาที่แนบ


ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาดังกลาว2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นณวันประกาศสอบราคาหรือไม


เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้นกําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่28 พฤษภาคม2552 เวลา08.30 น –16.30 น ณอาคารตึกอํานวยการ(ชั้น1 ) งานบริหารงานทั่วไปศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่29 พฤษภาคม2552 ณศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญอาคารตึกอํานวยการชั้น2 ทั้งนี้ตั้งแตเวลา10.00 น เปนตนไปผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานบริหารงานทั่วไปศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญเลขที่130 หมู 3 ตําบลไกคําอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญในเวลาราชการตั้งแตวันที่19 –28 พฤษภาคม2552 ในวันเวลาราชการเวลา08.30 -16.30 น หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 4552 3506 –7 หรือที่เว็บไซค www.amnat dsd.com


ประกาศณวันที่19 เดือนพฤษภาคมพศ 2552


เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝก(ชุดเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ


เลขที่001/2552


ตามประกาศศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญลงวันที่19 พฤษภาคม2552


......................................................................


ดวยศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญมีความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝก(ชุดเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ สาขาชางเครื่องยนตเพื่อการเกษตรจํานวน5 รุนๆละ21 รายการเพื่อใหผูรับการฝกที่จบฝกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแก


ผูประสบภัยธรรมชาติ(ภัยแลง ประจําป พศ 2552 ใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพสวนตัวหรืออาชีพอิสระ(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย


ซึ่งพัสดุที่จะซื้อตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่ใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอการสอบราคาฉบับนี้โดยมีขอกําหนดดังตอไปนี้


1.2 แบบใบเสนอราคา


1.3 แบบสัญญาซื้อขาย


1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา


- หลักประกันสัญญา


1.5 บทนิยาม


(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม1.6 แบบบัญชีเอกสาร(1) บัญชีเอกสารสวนที่1


(2) บัญชีเอกสารสวนที่2


 


2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา


2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นณวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม


 


ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารและหลักฐานแนบมาพรอมซองสอบราคาโดยแยกไว


นอกซองใบเสนอราคาเปน2 สวนคือ3.1 สวนที่1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล(ก หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง(ข บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ภพ20) (ถามี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นสําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน(1)


(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ภพ20) หรือสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี(บุคคลธรรมดา


(5) บัญชีเอกสารสวนที่1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ1.6 (1)


3.2 สวนที่2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้(1) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ4.4


(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจหนา–หลังพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง(3) บัญชีเอกสารสวนที่2 ทั้งหมดใหยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ1.6 (2)


4. การยื่นซอง..


-3-


 


4. การยื่นซองสอบราคา


 


4.1 ผูยื่นเสนอราคาตองเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบตอเติมแกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา(ถามีกํากับไวดวยทุกแหง


4.2 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาทเสนอราคารวมหรือเสนอราคาตอหนวยหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้ราคาที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรหากตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกันใหถือเอาตัวอักษรเปนสําคัญโดยราคารวมที่เสนอทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่นๆคาขนสงคาลงทะเบียนรวมคาใชจายทั้งปวงและจนกระทั่งสงมอบพัสดุให


คณะกรรมการตรวจรับณศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา90 วันนับตั้งแตวันเปดซองใบเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคาไมได


4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดสงมอบพัสดุ


วันลงนามในสัญญาซื้อขาย


4.4 ผูเสนอราคาจะตองจัดสงแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑสอบราคาไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวทางศูนย


พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญจะยึดถือไวเปนเอกสารของทางราชการสําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจและจะตองไมมีรอยขูดขีดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงถาคณะกรรมการฯตรวจพบวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงแคตตาล็อกคณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณาและถาหากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯพิจารณาภายใน3 วันทําการและในการเสนอราคาพัสดุที่เสนอจะตองระบุยี่หอรุนพรอมรายละเอียดที่เสนอใหชัดเจน4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางแคตตาล็อกของพัสดุอยางนอยจํานวน1 ชุดเพื่อใชในการตรวจทดลองเพื่อประกอบพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาทั้งนี้ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว4.6 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให


ละเอียดถี่ถวนและเขาใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง“ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา”โดยระบุไวที่หนาซอง“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่001/2552 ลงวันที่19 พฤษภาคม2552 โดยยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่28 พฤษภาคม2552 ระหวางเวลา08.30 น ถึง16.30 นในวันและเวลาราชการณงานบริหารงานทั่วไปศูนย...


-4-


ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญหรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย จาหนาซองถึง“ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา”และระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่001/2552


ลงวันที่19 พฤษภาคม2552 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญเลขที่130 หมู 3 ตําบลไกคําอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญตั้งแตวันที่19 –28 พฤษภาคม2552 (โดยจะถือวันและเวลาที่ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญลงรับจากไปรษณีย ภายในวันที่28 พฤษภาคม2552 เวลา16.30 น เปนเวลารับซองวันสุดทาย ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญสงวนสิทธิที่จะไมรับซองสอบราคาหรือเอกสารสอบราคาใดๆหลังจากพนเวลาที่กําหนดไวในประกาศสอบราคาเมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดซองเสนอราคาเมื่อยื่นแลวจะถอนคืนไมไดไมวากรณีใดๆคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ1.5(1) ณวันประกาศสอบราคาหรือไมและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคาหากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคาใบเสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ1.5 (2)


และคณะกรรมการฯเชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงานเวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นณวันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุดคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตนณอาคารตึกอํานวยการชั้น2 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญในวันที่29 พฤษภาคม2552 ตั้งแตเวลา10.00 น เปนตนไป(ตามเวลานาฬิกากลาง


การยื่น..


-5-


การยื่นอุทธรณตามวรรค5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคาเวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดดานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได


4.8 ในกรณีเจาหนาที่หรือคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดดําเนินการใดๆโดยเชื่อในหลักฐานและเอกสารของผูยื่นซองสอบราคาหากภายหลังจากการตรวจสอบแลวพบวาหลักฐานและเอกสารไมเปนไปตามประกาศสอบราคาฉบับนี้ทางราชการจะถือวาผูนั้นเสนอราคาผิดเงื่อนไขและจะไมรับพิจารณาโดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆไมได


 


5. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา


ลงลายมือชื่อพรอมประทับตราถามี กํากับไว


5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไดและมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง5.5 ศูนย...


-6-


5.5 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือทางราชการเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆไมได รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกหรือไมก็ตามหรือไมก็ตามหากมีเหตุใหเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมในการเสนอราคา5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นณวันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ1.3 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ4.7 และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน


 


6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน5 วันทําการของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาซื้อขายก็ได


6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน5 วันทําการของทางราชการหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญภายใน7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้(1) เงินสด(2) เช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจายใหแกศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน3 วันทําการของทางราชการ(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยในประเทศ(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว(5) พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกัน..


-7-


หลักประกันสัญญาทางราชการจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา(ผูขาย พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว


(2) จัดการสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(1) หรือ(2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี9.3...


-8-


9.3 ผูเสนอราคาซึ่งทางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญไดคัดเลือกไวแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ราชการระบุไว ศูนยฯจะถือวาสละสิทธิ์ในการทําสัญญาและขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับทางราชการรวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ9.4 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญสงวนสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขขอกําหนดในแบบสัญญาซื้อขายใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี


9.5 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญสงวนสิทธิ์ไมรับราคาต่ําสุด9.6 เอกสารตางๆแนบทายเอกสารสอบราคาฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของเอกสารสอบราคาฉบับนี้ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ19 พฤษภาคม2552


1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามเอกสารสอบราคาซื้อและตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น2.3…-2-3. หลักฐานการเสนอราคาภายใน 10 วัน นับถัดจาก5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญจะดูรายละเอียดและพิจารณาราคารวมเปนหลัก5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมครบตามขอ2 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองครบถวนตามขอ3 และขอ4 คณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตมีขอผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอการสอบราคาเพียงเล็กนอยซึ่งไมใชสาระสําคัญเฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญเทานั้น5.3 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานรับเอกสารสอบราคา(2) ไมกรอกนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกาศสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น(4) ราคาที่เสนอที่มีการขูดลบตอเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิได6. การทําสัญญาซื้อขาย7. อัตราคาปรับคาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคิดอัตรารอยละ0.2 ตอวัน8. การรับประกันความชํารุดบกพรองผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา12 เดือนนับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน3 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง9. ขอสงวนสิทธิ์9.1 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญขอสงวนสิทธิในการทําขอตกลงหรือสัญญาซื้อขายตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินคาใชจายตามโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพแกผูประสบภัยธรรมชาติพศ 2552 แลวเทานั้น9.2 เมื่อศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน7 วันนับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประเทศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

http://203.113.101.162/lang52/pagad52.pdf

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  บริษัทในเครือเรา  ติดต่อเรา
By บ.ปาดเจียร จก..  
Copyright 2005-2018 All rights reserved.
view